جمعه 26 آبان 1396 - 27 صفر 1439
  مسئولين جشنواره آموزشي شهيد مطهري


سمت

نام و نام خانوادگی

  رئیس دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دکتر محمد حسین صومی 

نائب رئیس دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 

دکتر سعید اصلان آبادی

دبیر دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

دکتر محمد برزگر

دبیر کمیته علمی دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

دکتر رضا غفاری

دبیر کمیته اجرایی دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

مهندس صالح حیدریان

رئیس دبیرخانه  دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

دکتر سوسن حسن زاده سلماسی

مسئول شورای داوران دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

دکتر سعیده غفاری فر