چهارشنبه 27 تير 1397 - 04 ذو القعدة 1439
  آئین نامه دانشگاهی جشنواره
 تعاريف

الف) جشنواره آموزشي: به مجموعه اقداماتي كه در پي بررسي و ارزيابي فعاليتها، برنامه، فرآيندها و دستاوردهاي آموزشي معرفي شده توسط گروههاي آموزشي و يا وسايل آموزشي و كمك آموزشي توليد شده توسط بخش خصوصي و يا اشخاص حقيقي و حقوقي توسط دانشگاه گفتهمي شود كه منجر به معرفي فرآيندهاي آموزشي مطلوب جهت شركت در جشنواره آموزشي كشوري ميگردد.

ب) فرآيندها يا فعاليتهاي آموزشي برتر: به آن دسته از اقدامات مرتبط با آموزش علوم پزشكي در عرصه ها و حيطه هاي گوناگون اطلاق مي گردد كه در زمينه برنامه ريزي، اجرا، ارزيابي دانشجو، ارزشيابي برنامه ها، انجام طرحهاي پژوهش در آموزش و ساير دستاوردهاي مرتبط با علوم و فناوري آموزش علوم پزشكي حائز امتياز مطلوب دانشگاهي  باشد.

ج) دستاوردهاي آموزشي برتر: به آن دسته از نتايج فعاليتهاي آموزشي اطلاق مي شود كه منجر به ارتقاي دانش، نگرش، مهارت، و عملكرد موسسات آموزشي، دانشجويان و اعضاي هيات علمي و ساير كاركنان مرتبط با آموزش شده و يا به توليد منابع آموزشي، يا علم و فناوري جديد آموزشي و يا ساير محصولات نرم افزاري مورد نياز آموزش شده و بر اساس ارزشيابي حائز رتبه مطلوب كشوري يا دانشگاهي گردد. 

د) عرصه يا موقعيت آموزشي

 به كليه موقعيتها و فعاليتهاي آموزشي زير در علوم پزشكي اطلاق مي شود

  • - كلاسهاي درسي
  • - كارگاههاي آموزشي
  • - آزمايشگاههاي گوناگون علوم پايه و باليني
  • - آزمايشگاه يا مراكز مهارتهاي بالينيSkill Lab
  • - گزارش صبحگاهي
  • - كنفرانسهاي آموزشي مانند كنفرانسهاي آموزش درون گروهي، و يا دانشگاهي و كشوري و كنفرانسهاي آموزش مداوم، آموزش مدرسين، كنفرانسهاي ابتلا و مرگ درون بيمارستان، Journal Club و ...
  • - راند بخشهاي باليني
  • - آموزش سرپايي
  • -آموزش در عرصه هاي مختلف نظام ارائه خدمات، و جامعه مانند آموزش در فيلدهاي بهداشتي، كارخانه ها، اماكن بهداشتي، مدارس و...
  • - فعاليتهاي آموزش الكترونيكي و ساير انواع آموزشهاي حضوري و غير حضوري